Vedtekter

Vedtekter for Gjenvinning Østfold

Signing a contract

§ 1  Formål

GJENVINNING ØSTFOLD skal være er et åpent kompetansenettverk for gjenvinningsbransjen i Østfold. Gjenvinningsbransjen kan bestå av bedrifter, institusjoner eller enkeltpersoner som arbeider med eller er interessert i

gjenvinning av restprodukter fra industri, annen næring eller fra private i vid forstand. Som eksempler kan nevnes utdanning, forskning og utvikling, produksjon, innsamling, foredling, deponering og gjenbruk.

Nettverket skal bl.a. bidra med å:

1: Profilere og markedsføre deltagernes brede kompetanse og produksjonsteknologi ovenfor offentlige myndigheter, institusjoner og potensielle kunder i inn- og utland.

2: Bedre bransjens rammevilkår overfor offentlige myndigheter

3: Bistå deltagerne i utviklingsprosjekter eller andre relevante tiltak der minimum 2 av nettverkets medlemmer skal delta.

4: Igangsette kompetansehevende tiltak som fagseminarer, foredrag, presentasjoner, bedriftsbesøk, fellesreiser til fagmesser og møter med kompetansemiljøer i inn- og utland.

5: Etablere møteplasser der deltagerne uformelt og formelt kan bli bedre kjent og diskutere materialer, prosjekter og felles utfordringer, heriblant utvikle en markedsplass og business til business relasjoner. Nettverket skal også søke å etablere en egen Web-side til nytte og bruk for deltagerne.

6: Styrke utdanning og rekruttering til deltagerbedriftene ved å være et bindeledd mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner og bedrifter, og å være en aktiv pådriver for å oppgradere og modernisere relevant utdannelse på alle nivåer.

§ 2  Deltagelse

Styret for GJENVINNING ØSTFOLD opptar som deltager i nettverket:

  1. bedrifter
  2. organisasjoner
  3. personer
  4. offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner som faller inn under formålet for kompetansenettverket.

Bedrifter, organisasjoner, offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner kan delta med flere personer på nettverkets medlemsmøter og i andre nettverkssammenhenger. Ved avstemminger har imidlertid hver deltager kun 1 stemme.

§ 3  Kontingent

Kontingent fastsettes årlig av Generalforsamlingen. Kontingent som ikke er betalt innen regnskapsåret kan på styrets beslutning medføre at medlemskapet blir strøket.

§ 4  Utmeldelse

Utmeldelse skal skje skriftlig innen 31. desember.

§ 5  Styret

Styret velges av Generalforsamlingen og består av 5 medlemmer og 2 varamedl­emmer.

Leder og nestleder velges for ett år av gangen av Generalforsamlingen ved separate valg. Valgperioden for styremedlemmer er 2 år. Valgene foretas slik at minst ett styremedlem er på valg hvert år.

Varamedlemmene velges for 1 år.

Leder, nestleder og styremedlemmer kan gjenvelges.

Styret holder møter så ofte leder finner det nødvendig eller 2 styremedlemmer/varamedlemmer krever det.

For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av styrets medlemmer være til stede. Der intet annet er bestemt i nettverkets vedtekter, har styret besluttende og bevilgende myndighet på vegne av nettverket.

Styret gjennomfører nettverkets oppgaver i samsvar med formålsparagrafen på den måten det finner mest hensiktsmessig.

§ 6  Protokoll

Det føres protokoll fra alle styremøter. Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, fattes beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 7  Revisjon

Nettverkets regnskap skal revideres av en revisor valgt av Generalforsamlingen.

§ 8  Valgkomité

Valgkomitéen skal foreslå kandidater til alle valg til Generalforsamlingen. Valgkomitéen består av 3 medlemmer som velges av Generalforsamlingen med funksjonstid på ett år. Hvert år trer minst ett av medlemmene ut – av dem som har fungert lengst.

Valgkomitéens forslag utsendes til medlemmene med de samme frister som innkalling til Generalforsamling.

§ 9  Generalforsamling

Generalforsamlingen er nettverkets øverste organ. Nettverket innkalles av styret med minst 14 dagers varsel ved skriftlig melding til nettverkets deltagere. Innkallingen skal også inneholde saksliste for Generalforsamlingen.

I generalforsamlingen kan bare de saker som er nevnt i innkallingen, behandles.

Stemmeretten tilligger de personlig frammøtte. Hver deltager har 1 stemme.

Ordinær Generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Ekstraordinær Generalforsamling innkalles så ofte styret finner det påkrevet eller når 10 % av deltagerne skriftlig krever det.

Den Ordinære Generalforsamling skal behandle:

  1. Styrets årsberetning
  2. Revidert årsregnskap for foreningen sammen med revisors beretning.
  3. Handlingsplaner og budsjett
  4. Kontingent
  5. Saker som styret eller deltagere ønsker forelagt Generalforsamlingen. Deltagere må skriftlig melde slike saker til styret minst en uke før frist for innkalling til Generalforsamling
  6. Følgende valg

Styret: leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

Revisor

Valgkomité

Valg til andre styrer og råd som det tilligger Generalforsamlingen å velge.

Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer. Valg foretas skriftlig hvis det framsettes krav om det.

§ 10  Endring av vedtektene

Forslag til endringer i vedtektene kan foreslås av styret på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Deltagere kan foreslå endringer skriftlig til styret før 31/12. Forslagene sendes ut sammen med innkalling til

Generalforsamling. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på Generalforsamlingen. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer.

§ 11  Oppløsning m.v.

Oppløsning av nettverket krever 2/3 flertall av avgitte stemmer i Generalforsamlingen. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer.

Forslag om oppløsning av nettverket for å inngå i fusjon og lignende med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål, behandles etter reglene om oppløsning.

Overtakelse eller fusjon med andre nettverk eller foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen, men som ikke medfører endring i disse vedtektene, kan gjennomføres ved styrebehandling.

Vedtektene er vedtatt av stiftelsesmøtet 9. november 2006, med endringer senest 27.03.08.