Måling av diffuse utslipp fra deponier

Posted on mar 22, 2021 in Aktuelt

Gjenvinning Østfold og Klima Østfold startet i 2020 et samarbeidsprosjekt mellom MOVAR IKS, Halden og Sarpsborg kommune om å måle diffuse utslipp fra deponier.

I Østfold har vi flere deponier hvor deponigassen enten utnyttes til energiformål eller den fakles av. Siden det tidligere har vært deponert organisk avfall som mat, papir og trevirke er det årsaken til at det blir en gassproduksjon inne i deponiet.
Deponigassen er i utgangspunktet en sterk klimagass, og hvis ikke den fanges opp og fakles av, bidrar den til klimagassutslipp. Selv om det er etablert anlegg for å fange opp gassen, er det ikke all gass som fanges opp (diffuse utslipp) Derfor er deponieiere pålagt fra myndighetene å måle diffuse utslipp fra deponi.

Samarbeidet som kom i stand i regi av Gjenvinning Østfold og Klima Østfold førte til at det danske selskapet Force Technology ble engasjert for å kartlegge utslipp. Måten dette skal gjøres på er å slippe ut en sporgass som er sammenlignbar med deponigassen. Sporgassen vil bli målt, og på denne måten vil det dannes et bilde av hvor mye utslipp hvert enkelt deponi bidrar med av klimagass som vi ikke klarer å fange.

Dette er illustrert med tegningen nedenfor:

Avfall som deponeres i dag gir ikke klimagassutslipp. Og det er en svært liten del av avfallet som deponeres i dag. Det er først og fremst avfall deponert fram til 2009 som gir klimautslipp, siden dette inneholdt organisk avfall.

Prosjektet vil kunne gi verdifull kunnskap i arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra flere av Østfolds aktive deponier. Prosjektet er forventet ferdigstilt i 2021.